REGULI PENTRU PARTICIPAREA LA JOC „Sub bradul de Crăciun cu Mobila Videnov“

 

  1. Organizator

 

 

1.1. Jocurile, desfășurate pe site-ul Videnov Group EOOD (Mobila Videnov) https://www.facebook.com/MobilaVidenov/, sunt organizate de proprietarul mărcii comerciale Mobila Videnov, denumit în continuare „Organizator”.

 

Datele de identificare ale Organizatorului:

Denumire: Videnov Group EOOD (Mobila Videnov)

Sediu social Bulgaria Yambol, 8600, 6 Yagoda str.

Cod fiscal (CUI) EIK 128621398

 

1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau modifica unilateral Regulile prin anunțarea corecțiilor sau modificărilor public pe pagina de Facebook. Organizatorul va contactat participantul în termen de 10 zile de la publicarea câștigătorilor. Premiul este trimis la adresa anunțată în avans de către câștigător

 

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau modifica unilateral Regulile prin anunțarea modificărilor sau modificărilor în mod public pe pagina de Facebook.

 

1.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru adresele sau codurile poștale incorecte sau nevalide pentru livrarea premiilor.

 

1.5. Organizatorul jocului nu este responsabil și nu va fi implicat în litigii legale legate de proprietatea sau deținerea premiilor câștigate, precum și în litigii legate de posibilele costuri suportate de participanți în legătură cu jocurile..

 

2. Dreptul de participare

 

2.1. Orice persoană fizică situată în Romania care are un profil REAL pe Facebook, are 18 ani înainte de data care stabilește începutul jocului și a îndeplinit corect condițiile descrise la art. 4 din aceste reguli.

 

2.2. Angajații companiei Organizatoare și familiile lor NU au voie să participe la joc.

 

2.3. Participanții trebuie să fie familiarizat cu aceste reguli, care sunt publicate pe site-ul organizatorului.  

 

2.4. Pentru a participa la joc nu este necesar să achiziționați niciun produs de la Mobila Videnov și nici să plătiți taxă.

 

3. Perioada de desfasurare a jocului 

 

3.1. Jocul „Sub bradul de Crăciun cu Mobila Videnov” sau denumit în continuare „Jocul” începe la 11.12.2020 la ora 10:00, după publicarea unei postări pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/MobilaVidenov/, începând jocul.

 

3.2. Jocul durează până la 14.12.2020 - 23:58. Orice participare ulterioară este considerată invalidă.

 

3.3. Anunțul câștigătorilor - 16.12.2020 la ora 18:00

 

4. Condiții pentru participarea la joc.

 

4.1. Participanții la joc trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Participanții trebuie să scrie intr-un comentariu - ce premiu de la Mobila Videnov ar fi fericit să găsească sub bradul de Crăciun și care dintre premiile enumerate în joc, ar dori să le primesca dacă sunt extrasi ca câștigători.

4.2. Oricine îndeplinește corect condițiile jocului și îndeplinește aceste reguli, participă la tragerea la sorți pentru a câștiga unul dintre cele 3 premii. Fiecare dintre cei trei participanți câștigători ar trebui să câștige premiul indicat de el în comentariul cu care și-a declarat cu succes participarea la joc.

 

5.Extragerea castigatorului.

 

5.1. Câștigătorii care au îndeplinit corect cerințele jocului specific sunt extrasi prin tragere la sorți prin tragere electronică cu ajutorul unui program independent.

 

5.2. Prin îndeplinirea condițiilor de participare, pentru a informa câștigătorii, participanții acordă Organizatorului dreptul de a publica numele câștigătorilor pe pagina lor de Facebook https://www.facebook.com/MobilaVidenov/, precum și pe site-ul www.videnov.ro, inclusiv la alegerea organizatorului a comentariilor participanților de ce au ales să aibă încredere în Mobila Videnov pentru mobilarea casei lor.

 

5.3. Organizatorul se angajează să informeze participanții câștigători așa cum este descris la punctul 1.3. Organizatorul nu este responsabil dacă, din anumite motive, datele furnizate de participanți sunt incorecte și acest lucru îi împiedică să fie informați.

6. Premiile

 

6.1. Premiile sunt: fotoliu Makao în culoarea menta - https://videnov.ro/fotoliu-makao-0Modul TV Modiliani В - https://videnov.ro/modul-tv-modiliani-vMasuta De Cafea Мodiliani https://videnov.ro/masuta-de-cafea-modiliani 

6.2. Premiul câștigat nu poate fi schimbat. Premiul nu poate fi schimbat în bani sau alt echivalent.

 

6.3. Primirea premiului - Pentru a primi premiul, fiecare dintre participanții câștigători trebuie să-și trimită datele personale - nume, număr de telefon și adresă de livrare sub forma unui mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului sau prin e-mail (cu care este organizatorul conectat cu participantul) în termen de 10 zile de la publicarea câștigătorilor. Premiul este trimis la adresa anunțată în avans de către câștigător. 

 

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru adresele poștale incorecte sau nevalide pentru livrarea premiilor, precum și pentru alte date nevalide furnizate de participanți.

În cazul în care Organizatorul nu se poate conecta cu câștigătorii după trei încercări nereușite din vina clientului, câștigătorii vor fi înlocuiți cu rezerve.

 

7. Protecția datelor cu caracter personal

 

7.1. Participanții la jocuri sunt informați că jocul este legat de furnizarea de date cu caracter personal, cum ar fi numele si prenumele, locul de reședință și imaginea de profil, numarul de telefon si adresa de e-mail pentru a determina câștigătorii jocului și a livra premiile. Organizatorul garantează că datele personale ale persoanelor nu vor fi prelucrate în alte scopuri. Organizatorul se obligă să nu furnizeze aceste date unor terți.

 

Datele cu caracter personal ale participanților la Joc vor fi prelucrate de către Organizator în vederea:
(i) organizării și desfășurării Jocului;
(ii) desemnării și validării câștigătorilor;
(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Organizatorului.
 Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a prezentelor Reguli.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Jocului de către Organizator vor fi dezvăluite angajaților și colaboratorilor Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 

7.2. Datele personale colectate în legătură cu participarea la Joc sunt șterse automat în termen de 2 luni de la sfârșitul Jocului. 

 

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Organizatorul asigură participanților, pe durata Jocului, următoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 Desemnarea câștigătorilor Jocului se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană.

 

Pentru mai multe informații, puteți citi Politica noastră de confidențialitate la https://videnov.ro/page/politica-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal

În caz de suspiciune că datele cu caracter personal sunt prelucrate ilegal sau nu în scopul jocului, oricine ar putea apela la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Sofia 1592, Blvd. "Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2 sau www.cpdp.bg.

Pentru întrebări legate de datele cu caracter personal, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor al Grup Videnov EOOD prin e-mail: [email protected]

 

Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Joc. Prin participarea la Joc, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentului Joc, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Joc, identificării si validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

8. Litigiile legale

 

8.1. Orice litigii legale care pot apărea între Organizator și participanții la Jocuri vor fi soluționate de comun acord, iar dacă acest lucru se dovedește imposibil, ambele părți vor trebui să se adreseze instituțiilor competente pentru soluționarea litigiului..

 

8.2 Eventualele reclamații legate de derularea Jocului se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

9. Încetarea / întreruperea campaniei. Forța majoră
9.1 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Jocului.
9.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
 9.3 Jocul poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

 

10Dispozitii finale

 

10.1. Aceste reguli sunt publicate pe site-ul web al Organizatorului.

 

10.2. Fiecare participant la joc, desfășurat pe pagina de Facebook a organizatorului, este considerat informat și familiarizat cu regulile și este de acord cu termenii. Prin participarea la joc, fiecare participant este de acord să-și publice numele pe pagina de Facebook https://videnov.ro/, pentru a anunța câștigătorul jocului.

 

10.3. Organizatorul nu este responsabil pentru situațiile în care este imposibil pentru unii cetățeni să participe la joc, atunci când această imposibilitate este dincolo de controlul Organizatorului. Aceste circumstanțe se pot datora datelor eronate sau incomplete, transmiterii informațiilor cu deteriorare sau deteriorare în orice mod de precauție utilizatorilor site-ului web sau a software-ului funcțional, a aplicațiilor sau a altor mijloace tehnice utilizate de aceștia în timpul Jocului.

 

10.4. Acest joc nu este sponsorizat, comandat sau implementat în niciun fel de Facebook și nu ar trebui să fie asociat cu Facebook. Prin participare, furnizați informații Videnov Group EOOD, UIC: 128621398 și nu pe Facebook.

 

Pentru toate problemele nerezolvate, se aplică Termenii și condițiile generale ale Mobila Videnov, specificate la www.videnov.ro

 

Aceste reguli au fost publicate la 11.12.2020.